22 juli, 2019

Värdegrund och uppdrag

”Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i skolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.”

”Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.”

Vad är ett livslångt lärande?
Förskolan är en del i ett utbildningssammanhang- det första steget i en människas utbildning.

Förskolans sätt att bidra till ett livslångt lärande – Vi har inga uppnående mål, dvs mål som tydligt talar om vad barnen ska ha med sig vidare till skolan. Vi har strävansmål, som är en önskvärd utveckling av något. I det ligger skillnaden mellan förskolans och skolans uppdrag. Detta för att förskolan dels är frivillig samt att barn har olika lång vistelsetid där.

Saltkråkans vision och mål om hur vi önskar att bidra till barnen lust till det livslånga lärandet
Saltkråkans definition av livslångt lärande är att vi ska fokusera på kompetenser och förmågor så att man sedan kan tillgodogöra sig utbildning sen resten av livet.

Vårt mål är att alla barn som gått hos oss ska kunna hitta sin inre motivation till sitt livslånga lärande och känna att den bär resten av livet och att man kan lära nytt i denna värld som ständigt är i förändring.

Att vi som pedagoger får ha en roll som innebär att man får vara nära barnen, att få vara medforskare och att fantasi är lika viktigt som faktakunskaper. Att vi får vara med att bygga upp barnets inre motivation samt att barnet får med sig ifrån förskolan, tilliten till att själv upptäcka och utforska vad barnet själv känner sig nyfiket på och har suget att lära sig. Att barnet bygger upp en trygghet så att det känner att JAG KAN LÄRA MIG, att barnet känner att de har förmågan och redskapen till att fortsätta ha lust till att lära livet ut.

Vi pedagoger på Saltkråkan vill också ge barnet möjlighet att utvecklas och att lära sig att kunna fungera i grupp. Det är en viktig egenskap att lära sig att samspela, reflektera, kunna lyssna på andra, dela med sig och förstå att vi kan lära oss av varandra. Det är viktigt att få känna att man är en del av ett sammanhang, få vara med i en gemenskap, känna att man blir lyssnad på och förstådd samt att man har en tillhörighet. Att förstå sina egna och andras känslor, kunna hantera sina egna och andras känslor och att kunna agera på ett sunt sätt på sina egna och andras handlingar. Den grunden läggs under barnets förskoleår.

Saltkråkans mål är att kunna presentera och erbjuda barnen, med oss pedagoger som aktiva medforskare, en verksamhet som bygger på ovanstående strävansmål med ett innehåll som ligger i linje med vårt uppdrag utifrån vår läroplan Lpfö 98 (rev.2016).

  • Normer och värden.
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande
  • Förskola och hem
  • Övergång och samverkan

Vi vill även sträva efter att skapa en struktur och balans hos oss på Saltkråkan, så att barnen, föräldrar och pedagoger känner sig trygga, känner tillit till varandra och varandras kompetenser, att vi alla kan bidra och lära av varandras olikheter. Vi vill att alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna GLÄDJE, STOLTHET OCH MÅ BRA av att vistas, ha sina barn hos oss samt vi pedagoger som har Saltkråkan som vår arbetsplats.

DET SKA VARA ROLIGT OCH KUL ATT GÅ I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN!