22 juli, 2019

Vision och mål

Hur gör vi för att uppnå vår vision och våra mål?

1. Normer och värden
Vår strävan är att utveckla inomhusmiljön så att den utformas på ett sådant sätt att alla kan vara delaktiga och hitta utmaningar som kan stimulera lusten och nyfikenheten att utforska och lära efter sin egen förutsättning.

 • Vi värnar om våra traditioner och seder.
 • Att vi dagligen arbetar aktivt med allas lika värde trots att vi alla är olika.
 • Att alla blir sedda och lyssnade på.

Att man får möjligheten att lära sig att fungera i en grupp, både i strukturerade aktiviteter, den fria leken och i alla andra vardagliga situationer som förkommer under dagens gång.

2. Utveckling och lärande
Vi pedagoger ska sträva efter att utveckla ett medforskande arbetssätt som möter barnen utifrån deras nyfikenhet och önskemål.

Använda vår dokumentation i TYRA som reflektionsunderlag tillsammans med barnen. Köpa in en projektor för att tillsammans med barnen reflektera och dokumentera vad de har gjort och att göra dem delaktiga i sin egen lärandeprocess.

Genom vårt tema GLÄDJE låta barnen få tillfälle att utforska språket, matematik, hälsa och rörelse, naturkunskap, teknik och skapande genom att erbjuda barnen aktiviteter och material inom varje ovanstående ämne.

3. Barns inflytande
På Saltkråkan är vi lyhörda för barnens intresse och sträva efter att vara medforskande pedagoger genom:

 • Att alla ska få känna en tillhörighet och samhörighet.
 • Att alla får känna sig lyssnade på, känna sig förstådda och får säga sin mening och åsikt.
 • Att barnen får möjlighet att välja och påverka sin vardag.
 • Sträva efter att få barnen delaktiga i sin egen dokumentation vilket skapar inflytande och delaktighet.
 • Skapa mindre grupper som ger förutsättningar så att alla kan komma till tals.

4. Förskola och hem

 • Föräldramöte 2 ggr per läsår, utvecklingssamtal,föräldraenkäter.
 • Daglig kontakt med föräldrar.
 • Förskole-appen Tyra som kommunikationskanal mellan förskola och hem.

5. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshem

 • Genom att ha en dialog med Jonstorps skola.
 • Genom att Jonstorps skola bjuder in till olika aktiviteter tillsammans med andra förskolor i kommunen.

6. Uppföljning, utvärdering och utveckling

 • Planerings och utvärderingsmöte varje månad med arbetslaget.
 • Sträva att utveckla och lyfta det pedagogiska arbetet i arbetslaget.
 • Sträva efter att arbeta och utveckla verksamheten utifrån frågorna Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?